ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވާލެވިފައި
އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012)ގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ހެލްތް މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 12 މާރިޗު 2020 އިންފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރެވި ވަނީ 13 މާރިޗު 2022 ގައި އުވާލެވިފައެވެ.
އަހަރެން ބޭނުމީ…
ވެކްސިންޖެހުމާ ބެހޭ އެއްމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
01/01/2020 — 00:00 AM
00
މިއަދު ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
1
00
މިއަދު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
2
00
މިއަދު ފުރަތަމަ ބޫސްޓާރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
1
00
މިއަދު ދެވަނަ ބޫސްޓާރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
2
00
ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
1
00
ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
2
00
ފުރަތަމަ ބޫސްޓާރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
1
00
ދެވަނަ ބޫސްޓާރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
2
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވެކްސިންތައް
ކޮވިޝީލްޑް
ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީ28 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި
ސިނޮފާރމް
ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީ14 މާރިޗު 2021 ގައި
އެސްޓްރާޒެނަކާ
ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީ 20 ޖޫން 2021ގައި
ސްޕަޓްނިކް ވީ
ހުއްދަ ލިބިފފައިވަނީ 12 މެއި 2021 ގައި
ޖެންސަން
ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީ 6 ޖޫން 2021 ގައި
މޮޑަރނަރ
ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީ 6 ޖޫން 2021 ގައި
ފައިޒާރ
ހުއްދަ ލިބިފައިވަނީ 14 މާރިޗު 2021 ގައި
ވެކްސިން ޖަހާ ސެންޓަރުތައް
އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް
01/01/2020 — 00:00 AM
ގައިޑްލައިންސް
 
 
 
 
އިތުރަށް ބަލާލުމަށް