ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވާލެވިފައި
އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012)ގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ހެލްތް މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 12 މާރިޗު 2020 އިންފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރެވި ވަނީ 13 މާރިޗު 2022 ގައި އުވާލެވިފައެވެ.
އަހަރެން ބޭނުމީ…

When looking for information or sharing information, make sure that it comes from sources like HPA, WHO, UNICEF, MRC or other verified reliable sources.

HPA

ViberTelegramInstagram

WHO Maldives

Instagram

UNICEF Maldives

Instagram

Maldivian Red Crescent

Instagram