ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވާލެވިފައި
އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012)ގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ހެލްތް މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 12 މާރިޗު 2020 އިންފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރެވި ވަނީ 13 މާރިޗު 2022 ގައި އުވާލެވިފައެވެ.
އަހަރެން ބޭނުމީ…