ގައިޑްލއިންވެކްސިންގައިޑްލައިންއިއުލާން
12 އަހަރާއި 17އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ 3 ވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފެށުމާްއި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ 3 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި ބަލިޖެހުމުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ ފަރާތްތަކަށް 4 ވަނަ ޑޯޒް (2 ވަނަ ބޫސްޓަރ) ޖެހުން
ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގައި މަދުވެފައި އޮތުމަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް އިތުރުވަމުންދާތީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވާ
ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގައި މަދުވެފައި އޮތުމަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް އިތުރުވަމުންދާތީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވާ
ހެލްތް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގެ ހޮޓްލައިން (1676) ގެ ޚިދުމަތަށް ބަދަލު ގެނައުން
ކޮވިޑު-19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިއުލާންކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވާލެވިފައިވާތީ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައި
ކޮވިޑު-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން
ކޮވިޑު-19 އާ ގުޅިގެން ރަށްރަށް މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތަށް ގެނައުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުން
މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު 23.02.2022
ކޮވިޑު-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން
ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުން ކަރަންޓީނުކުރާ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނައުން
ކޯވިޑް-19 ގެ ވެކްސިނެއްގެ 02 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް 6 މަސް ވެފައިވާ 18 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކޯވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ހުޅުވާލުން.
ކޮވިޑް - 19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންނާއި ފައްސިވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުން އެކަހެރިކުރާ އަދި ކަރަންޓީނުކުރާ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނައުން
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ޕޮޒިޓިވްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ މައުލޫމާތު [email protected] އަށް ފޮނުވުން
މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ގައި ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވިޓީ %5 އަށްވުރެ މަތިވެފައިވާތީ 10 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެން މާލެ ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރުމުގައި ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހަދަންޖެހުން
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކޯވިޑް-19 ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވެފައިވާތީ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލު ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެ ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ގައި 2022 ޖަނަވަރީ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭ
ދެކުނު އޭޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ވާރކް ޕަރމިޓް ހޯލްޑަރުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށްފަހު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފެސިލިޓީއެއްގައި ކަރަންޓީނުވުމަށް އެންގި އެންގުމަށް ބަދަލުގެނައުން
ސަރސްކޯވީ - 2 ވައިރަސްގެ 'އޮމިކްރޯން" ވޭރިއެންޓާ ގުޅިގެން ސައުތު އެފްރިކާ އަދި އެ ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމާ ގުޅޭ
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ އިތުރު (ބޫސްޓަރ) ޑޯޒް ޖެހުން
ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލް 26.9.2021
ކޯވިޑް-19 ބަލި ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ އެބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ނިޔާވުމުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލް 30.08.2021
ފައިޒަރ ވެކްސިން އިތުރު ކެޓަގަރީއަކަށް ހުޅުވާލުން
މީހުން ދިރުއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިން ތިބޭ ތަންތަން ބަލާ ޗެކްކުރުމަށް ހިންގޭ އިންސްޕެކްޝަން:
ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހަންފެށުމާ ގުޅޭ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް (މާލެ ސަރަޙައްދު ހިމެނޭގޮތަށް) ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުމާ ގުޅޭ
ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާ ގުޅޭ
ކޮވިޑު-19 ގެ ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަވުމުން ދަތުރުކުރުމާގުޅިގެން ކަރަންޓީނުވުމާއި ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓު ހެދުމަށް ލުއިދިނުމާގުޅޭ
23.7.2021 ގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ މިހާރު ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުން ދޫކުރުމާއި ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓު ހެދުމާގުޅޭ
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޗެކް-އިން ވުމާ ގުޅޭ
22.7. 2021 ދިވެހިންނާއި ވަރކް ޕަރމިޓް ހޯލްޑަރުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމާ ގުޅޭ
ލޯކަލް ޓުއަރިސްޓުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޗެކްއިންވުމާ ގުޅޭ
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް ހުޅުވާލުމާގުޅޭ
އީދު ބަންދާއި ޗުއްޓީގައި ދަތުރުކުރުމާއި އެކި އެކި ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަންދިނުމާގުޅޭ
ވެކްސިން 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް 14 ދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތް
ދެކުނު އޭޝިއާއިން ވަރކް ޕަރމިޓް އޮންނަ މީހުން ރާއްޖެއައުމާ ގުޅޭ:
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2 ވަނަ ޑޯޒް ނުޖެހިތިބި ފަރާތްތަކަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދީގެން ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޯވިޑް-19އަށް ފައްސިވެ ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުން އިސްތިސްނާވާނެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ އުސޫލު 29.06.2021
ޖިމްތައް އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް:
ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖިމް އަދި ފިޓްނަސް ސެންޓަރު ތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު 21.06.2021
ބޯކޮށާ ތަންތަނާއި ސެލޫންތަކުން އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް
ޒަރޫރީ ބޭނުމަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން
ކޯވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންނަށް ރިލީޒް ޑޮކިއުމަންޓް ދިނުން ހުއްޓާލުމާބެހ
ކޯވިޑް-19 ފެންނަ ރަށްރަށުގައި ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު 25 މެއި 2021
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލުމާ ގޫލޭ
(2)ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖެހުމާގުޅޭ
ރޯދަ މަހު ވެކްސިން ޖެހުމާ ގުޅޭ
ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖެހުމާގުޅޭ
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޯވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒުގެ ގޮތުގައި ސިނޮފާރމް ޖެހުން
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޯވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުންނާއި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޯވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން (ފުރަތަމަ ޑޯޒް) ޖަހަން ފެހެއްޓުން
ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު
މިވަގުތު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ބައްޔެއް ނުވަތަ ނުކުޅުދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެނދުމަތިކުރެވިފައިވާ މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގައި އުޅޭ މީހުން ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން
ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރުން
ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ގދ. ގައްދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 93 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާ ނިޔާވުމާ ގުޅޭ:
65 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިންޖެހުމާ ގުޅޭ
55 އަހަރުން މަތީ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށް ކޯވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން ދިނުމާއި ގުޅޭ
މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 55 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ކޯވިޑް-19 ގެ ވެކްސިންދިނުން
ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 65އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ކޯވިޑް-19 ގެ ވެކްސިންދިނުން
ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 70 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ކޯވިޑް-19 ގެ ވެކްސިންދިނުން
ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ދެނެގަތުމަށް އާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސިނަމާ ހިންގުމާއި ސިނަމާ ހޯލްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު 24.01.2020
ސިނަމާތަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ
ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން: އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
މައި ހެލްތު ސެލްފް- ކެއަރ ފޯލިއޯ
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލު / ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ކިޔަވަން ދާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައުމަށްފަހު 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ކަރަންޓީނުކުރުން
އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނާއި ވާރކްވިސާގައި އަންނަ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުކުރުން
ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ގުޅިގެން އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު 18.12.2020
ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ބައްދަލުވުންތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި ހަފްލާތަކާއި ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު 18.12.2020
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރި ކަމަށް ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2012/7( ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެނައުން (އިސްލާހް ކުރެވިފައި)
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރި ކަމަށް ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2012/7( ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް 2020 ޑިސެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނިވި ބަދަލުތައް ގެނައުން
ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި (ޓްރެވަލް ރިލޭޓަޑް) ކަރަންޓީނުކުރުމާއި ކަރަންޓީނުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހެ ގޮތުގެ އުސޫލް
ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލް
10 މީހުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭ ގްރޫޕްތައް އެއްތަނެއްގައި ފުރަބަންދު ކަރަންޓީން ވުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތުގެ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މާސްކް އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 05.12.2020
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރި ކަމަށް ޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2012/7( ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް 2020 ޑިސެންބަރު 04 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނިވި ބަދަލުތައް ގެނައުން
ކޯވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް ހާލަތުގައި ކުދިން ޚިތާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތައް
ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކުތަކާއި މައިޒާން ފަދަ ތަންތަނުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްގައި ސިއްހީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުގެ މަގުން ބަލި މީހުން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް އުފުލުމުގައި އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލު
ކާބޯތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ކާރުގައި ގޭގެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޯކޮށާ ތަންތަނާއި ސެލޫންތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ތަންތަނާއި ތަކެތި ސާފުކުރުމުގައ އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޓެކްސީ އެންބިޔުލަންސް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު
އަނގައާއި ނޭފަތް ނިވާކުރުމަށް ފޮތި މާސްކް ބޭނުންކުރުން
އަތޮޅުތެރެއިން ކޯވިޑް- 19ގެ ބަލިމީހުން ދެނެގަތުމާއި ބަލިއުޅޭތޯ ބެލު މުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ އެބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން މަރުވުމުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދަތުރު ފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަދި ދަތުރު ކުރުމުގައި އަމުލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލު
ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފިހާރަތަކާއި ހޯލްސޭލްކުރާ ތަންތަނާއި ގުދަންފަދަ ތަންތަން ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފައިޒާ ވެކްސިން ޖެހުމާގުޅޭ