ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން އަނަންތަރާ ދިގު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެމީހާވަނީ ރިސޯޓުގައި އެކަހެރިކުރެވިފައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓުން 2 ބިދޭސީއެއް އެ ރިސޯޓުގައި އައިސޮލޭޓްކޮށް މޮނީޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ކުރިން މި ދެ މީހުންވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާއި “ކޮންޓެކްޓް” ވެފައެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓުން…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ޕްރެސް އިންފޯމޭޝަން ޝީޓް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓުން 2 ބިދޭސީއެއް އެ ރިސޯޓުގައި އައިސޮލޭޓްކޮށް މޮނީޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުން. ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ކުރިން މި ދެ މީހުންވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާއި “ކޮންޓެކްޓް” ވެފައި ޤާނޫނު ނަމްބަރު 7/2012 އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ވަޒީރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އާއްމު…

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަގުތީގޮތުން އަރާފޭބުން ހުއްޓުވި ތިން ރިސޯޓު ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން   ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަރާފޭބުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު، ސޭންޑީސް ބަތަލާ އަދިި ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް މިހާރުވަނީ އަރާފޭބުން ހުޅުވާ ލެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިހާރުވެސް މި ބަލި ފެނުމުގެެ ފުރުޞަޠު ބޮޑަށް އޮތް ފަރާތްތައް ބޭރަށް ނުނިކުމެވޭ ގޮތަށް ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި އެކަހެރިކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް އެ ރިސޯޓްތަކުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި މިގޮތުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލައިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާ އެއްގޮތަށް…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ޕްރެސް އިންފޯމޭޝަން ޝީޓް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ކޯވިޑް-19 އަކީ މުޅިދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ބައްޔެއް ނުވަތަ ‘ޕެންޑަމިކް’އެއް ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާއިން މިހާރުވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިއީ ކޮރޯނާވައިރަސްއަކާ ގުޅިގެން ‘ޕެންޑަމިކް’ ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ބަންގްލަދޭސް އިން ފުރައިގެން މިރޭ އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސެއް، 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހަކާ “ކޮންޓެކްޓް” ވުމުގެ ސަބަބުން،…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

• ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް ރިސޯޓުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން، ކަރަންޓީނުކޮށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި، އިތުރަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި “ކޮންޓެކްޓް ޓަރޭސިންގެ” ހެދުމަށް އެރަށަށް އަރާ ފޭބުން ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައިއެވެ. • އއ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން، އޭނާ ފަރުކޮޅުފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުމާއި ޓެސްޓު…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ޤައުމަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިޓަލީ ވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިޔާގެ ކޭސްއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ކޮންޓްރެކްޓް ޓްރޭސިންގ” މަސައްކަތުން، 1 އިން 2 މާރިޗު 2020 އަށް އެ ފަތުރުވެރިޔާ މާގިރި ހޮޓެލް (މާލެ) ގައި މަޑުކޮށްފައިވާކަން އެނގުމާއި ގުޅިގެން، އެ ފަތުރުވެރިޔާއާއި “ކޮންޓެކްޓް” ވެފައިވާކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ 13 މީހަކު މިހާރުވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އަދި، އެ ފަތުރުވެރިޔާ ޔުނިވަރސަލްގެ ޓިކެޓިންގ…

ކޯވިޑް-19 ބަލީގެ ޙާލަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް 9 މާރިޗު 2020 ސޭންޑީސް ބަތަލާ އައިލްންޑް ރިޒޯޓުން ކޯވިޑް 19 އަށް 2 މީހުން ޕޮސިޓިވް ފެފައިވޭ. 09 މާރިޗް 2020 ވަނަ ދުވަހު މެންދަމު 12:00 ފެށިގެން ބަންގަލަދޭޝްއިން މީހުން އައުން ވަގުތީގޮތުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައިއެވެ. 8 މާރިޗު 2020 ސޭންޑިސް ބަތަލާގައި އައިލެންޑް ރިޒޯޓް ގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދިޔަ އިޓަލީ ވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިޔެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ޢަލާމާތްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ތަޙުލީލުކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ސޭންޑިސް ބަތަލާގައި އައިލެންޑް ރިޒޯޓް ގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދިޔަ އިޓަލީ ވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިޔެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ޢަލާމާތްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ތަޙުލީލުކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި އިތުރަށް ‘ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގް’ ހެދުމަށް މިރަށަށް އަރާ ފޭބުން ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައެވެ.   ސަމަރ އައިލެންޑް ރިޒޯޓްގެ ދެފަތުރުވެރިން ކޯވިޑް-19 ބައްޔަށް ތަޙުލީލު ކުރުމަށްފަހު ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައި ވުމުން އެރަށަށް އަރާފޭބުމުގެ ހުއްދަ މިހާރު ވަނީ ދީފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭއިން ކޯވިޑް-19 ގެ ދެ މީހުން ކޮންފާރމްވުން

ނޫސްބަޔާން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ބަލި ޖެހިފައިވާ ދެ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެއެވެ. މިއީ، މި ބައްޔަށް “ޕޮޒިޓިވް” ކޭސްއެއް ރާއްޖެއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ޅ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނެވެ. މި ދެ މީހުންނަށް މި ބަލި ޖެހިފައިވަނީ، ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު 1 މާރިޗުގައި އެނބުރި ޤައުމަށް…