ކަަރަންޓީންްް ފެސިލިޓީއަށްް ގެންދިއުމަށްްޓަކައި ޕާރްސަލުް ބަލައިގަތުން

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕާރުސަލު ބަލައިގަތުން   ޕާރުސަލު ބަލައިގަތުން ޕާރުސަލު ބަލައިގަނެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގައެވެ. ދުވަސް: ހޮނިހިރު، ހޯމަ، އަދި ބުދަ ގަަޑިތައް: ހެނދުނު 09:00 – 11:00 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 02:00 – 04:00 އަށް ބަލައިގަންނަ ތަން: ދަރުބާރުގެ (އަމީނީމަގު މެއިން އެންޓްރަންސް އިން ވަދެ ރަންނަބަޑޭރި މާލަމުގެ ބޭރުންވަންނަ ދޮރުމަތީގައި ގާއިމުކުރާ ޑެސްކުން) ޕާރުސަލު ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ޕާރުސަލު ގެންނަންވާނީ ބަންދު ނުކޮށް،…

ކޯވިޑް 19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އައްޑޫ ސިޓީ އިން 3 ދިވެހިންގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައި ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ސާމްޕަލް ނަގައި ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެއީ، އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެނބުރި އައި މީހެއް.

ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ސާމްޕަލް ނަގައި ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެއީ، އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެނބުރި އައި މީހެއް.

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ދި ސްޓޭންޑަރޑް ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު، ދި ރެޒިޑެންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް ދިގުރަށް، ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް ރިސޯޓު އަދި ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިއެވެ.މިރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ވަނީ ނެގިފައި.

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ދި ސްޓޭންޑަރޑް، ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ދިވެއްސަކާއި ދެ ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ލަކްސް ނޯރތު މާލެ އެޓޯލް ރިސޯޓުން ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ. އެމީހާ މިހާރު ވަނީ ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ބެހެއްޓިފައި. މި ރިސޯޓު…

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި.

• ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ރޯޔަލް އައިލަންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި.

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު، ގްރޭންޑް ޕާރކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް، ޖޭ.އޭ. މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު އަދި މާހާ ސަފާރީން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައެވެއެވެ.ވީމާ، މިރަށްތަކާއި ސަފާރީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ވަނީ ނެގިފައި. ކޯވިޑް 19 ބަލި ޖެހިފައިވާ އިތުރު ދެމީހަކު މި ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މިއަދު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައިއެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު…

ދިވެހިރާއްޖޭއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސެއް ޕޮސިޓިވްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސެއް ޕޮސިޓިވްވުން   ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ބައްޔަށް ދިވެހިރާއްޖެެއިން ދިވެއްސަކު ޕޮސިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެއްސަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮސިޓިވްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 22 މާރިޗުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުުކުރި ފަރާތެކެވެ. ކޯވިޑް-19އަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖެއައުމާއެކު އޭނާ ވަނީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހޮލިޑޭ އައިލަންޑް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ބެހެއްޓިފައެވެ. އަދި 25…

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ހޮލިޑޭ އައިލަންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި