ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ސާމްޕަލް ނަގައި ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެނބުރި އައި މި މީހަކީ، މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 4 ވަނަ ދިވެހި މީހާ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން،ކޯވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ރިހިވެލި ދި ޑްރީމް ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ.ެއެމީހާ މިހާރު ވަނީ…

Updates as of 22:00

Samples taken from a Maldivian national who returned from UK and placed in isolation at Velidhoo Isolation Facility has tested POSITIVE for COVID19. It is the fourth Maldivian to test positive for the disease. Samples will be taken from a Maldivian national, who developed symptoms of COVID-19 from Rihiveli The Dream Hotel Maldives Resort. The…

Updates as of 19:00

Samples collected from Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives Resort, Grand Park Kodhipparu Maldives, JA Manafaru Maldives Resort and Maahaa Safari have all tested NEGATIVE. As per protocol, temporary monitoring measures enacted on the islands and safari have now been lifted. Ministry of Health announces the recovery of two additional case of Covid19 in the Maldives.• As…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

  • ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން “މައި ސްކައި” ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީ އުޅަނދަކުން 2 ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެ ސަފާރީ އުޅަނދުވަނީ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަކަށް ގެނެވިފައެވެ. • ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން، ޓްރެވަލް ކްލިނިކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އައި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް…