މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ހެދި ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފި

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ހެދި ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފި. މިއީ، މާލެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވި އަށްވަނަ މީހާ، މި މީހާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި ހެދި ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި

ކޭސް : 27 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި ހެދި ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި މިއީ، މާލެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ހަތްވަނަ މީހާ، މި މީހާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.   

ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދިވެއްސެއް (ކޭސް:23) ގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނި،ހެދިޓެސްޓް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޭސް: 26 ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދިވެއްސެއް (ކޭސް:23) ގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނި،ހެދިޓެސްޓް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. މިއީ، މާލެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހަވަނަމީހާ، އައިސޮލޭޝަން އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.