ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ސާމްޕަލް ނަގައި ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެނބުރި އައި މި މީހަކީ، މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 4 ވަނަ ދިވެހި މީހާ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން،ކޯވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ރިހިވެލި ދި ޑްރީމް ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ.ެއެމީހާ މިހާރު ވަނީ…

Updates as of 22:00

Samples taken from a Maldivian national who returned from UK and placed in isolation at Velidhoo Isolation Facility has tested POSITIVE for COVID19. It is the fourth Maldivian to test positive for the disease. Samples will be taken from a Maldivian national, who developed symptoms of COVID-19 from Rihiveli The Dream Hotel Maldives Resort. The…

އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި

ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ސާމްޕަލް ނަގައި ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެނބުރި އައި މި މީހަކީ، މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 4 ވަނަ ދިވެހި މީހާ.

ކަަރަންޓީންްް ފެސިލިޓީއަށްް ގެންދިއުމަށްްޓަކައި ޕާރްސަލުް ބަލައިގަތުން

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕާރުސަލު ބަލައިގަތުން   ޕާރުސަލު ބަލައިގަތުން ޕާރުސަލު ބަލައިގަނެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގައެވެ. ދުވަސް: ހޮނިހިރު، ހޯމަ، އަދި ބުދަ ގަަޑިތައް: ހެނދުނު 09:00 – 11:00 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 02:00 – 04:00 އަށް ބަލައިގަންނަ ތަން: ދަރުބާރުގެ (އަމީނީމަގު މެއިން އެންޓްރަންސް އިން ވަދެ ރަންނަބަޑޭރި މާލަމުގެ ބޭރުންވަންނަ ދޮރުމަތީގައި ގާއިމުކުރާ ޑެސްކުން) ޕާރުސަލު ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ޕާރުސަލު ގެންނަންވާނީ ބަންދު ނުކޮށް،…