ދިވެހިރާއްޖޭއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސެއް ޕޮސިޓިވްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސެއް ޕޮސިޓިވްވުން   ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ބައްޔަށް ދިވެހިރާއްޖެެއިން ދިވެއްސަކު ޕޮސިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެއްސަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮސިޓިވްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 22 މާރިޗުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުުކުރި ފަރާތެކެވެ. ކޯވިޑް-19އަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖެއައުމާއެކު އޭނާ ވަނީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހޮލިޑޭ އައިލަންޑް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ބެހެއްޓިފައެވެ. އަދި 25…

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ހޮލިޑޭ އައިލަންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި