ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސޭންޑީސް ބަތަލާ ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިފައި. ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެއިލިޓީ ގައި ހުރި ކޯވިޑް 19 އަށް ކުރިން ޕޮސިޓިވްވެފައިވާ 3 މީހަކު މިހާރުވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ މަތިން 14 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަންއަށްފަހު ސާމްޕަލް ދެފަހަރަށް ތަހުލީލު ކުރެވުނު އިރު ވަނީ މިބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވެފައެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ…

Updates as of 2300

  Sandies Bathala Resort Samples collected from Sandies Bathala Resort have tested NEGATIVE. As per protocol, temporary monitoring measures enacted on the resort have been lifted. 3 patients previously tested positive for COVID19 and isolated at AA. Velidhoo Isolation facility have recovered. These patients, after the mandatory 14-day isolation period and treatment, were tested twice…