Updates As of 22:00

Download press information Sheet Samples taken from Cheval Blanc Randheli who developed COVID19 like symptoms, has tested NEGATIVE for COVID19. As per protocol, temporary monitoring measures enacted on the resort has now been uplifted. Samples taken from Paradise Island Resort who developed COVID19 like symptoms, has tested NEGATIVE for COVID19. As per protocol, temporary monitoring…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޗަވަލް ބްލަންކް ރަންދެލިން ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން ނެގިފައި. ިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޕެރަޑައިސް އައިލަންޑް ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން ނެގިފައި. މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން، ކުރެއްދޫއިން 32 ބިދޭސީން، 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ދޫކޮށްލާފައި. އައިލެންޑް…