ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް • ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އެކުއެޓަރ ސަފާރީ ގައި ހުރި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. • ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެއުޅަދު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފައި. • ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އއ. ބޮޑުފުޅަދޫއިން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. • ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން…

Updates As of 2200hrs

Download press information sheet  19th March 2020 • As a precautionary measure; Samples are being taken from a Maldivian national aboard Equator Safari who developed COVID19 like symptoms. The individual has been placed under home-isolation. The vessel is currently under monitoring. • As a precautionary measure; Samples are being taken from a foreign national in…

Updates as of 9:00

As a precautionary measure; samples will be taken from a foreign national in Cheval Blanc Randheli Resort who developed COVID19 like symptoms. The individual has been placed under home-isolati The resort is currently under monitoring. Samples taken from two foreign nationals, from Furaveri Island Resort who developed COVID19 like symptoms, have tested NEGATIVE for COVID19.…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލިން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެވެ. ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެރިސޯޓުގައި ވަނީ މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފައެވެ. ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނެގި 2 ބިދޭސީންގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާވެސް ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން 18 މާރިޗް ގައި ނެގިފައި. ސެނަހިޔާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކުން…