ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު • ބޭރު ގައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެވާ ދިވެހިން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ވަނީ ރައްކާރެރިވުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަންގަފައެވެ. މިގޮތުން ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައިވާ ޤައުމުތައް ނުވަތަ ސަރަހައްދުތަށް ފިޔަވައި އެހެން ގައުމުތަކުން އަންނަ ދިވެހިން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ގޭގައި އެކަހެރި ކުރެވޭނެއެވެ. • ކަރަންޓީނުވުން ނުވަތަ އެކަހެރިވާން އަންގާ އެންގުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއެޅިގެންދާނެ ކަމަށް މިއަދު ވަނީ އެންގިފައިއެވެ. މިގޮތުން އާމު…

Updates as of 2100

Download Press information Sheet Restriction of Travels between resorts and other islands in Maldives. Maldivians arriving from other countries will be kept under 14 days’ home quarantine. Violating the formal notice on quarantine / isolation under the Public Health Act will be fined up to MVR 5000Samples will be taken from 3 Maldivian nationals, with…