Updates As of 2100

Download Press information Sheet  16th March 2020 • As a precautionary measure; samples will be taken from a 2nd Maldivian national who returned from Spain and was presented with COVID19 like symptoms upon arrival at Male’. The individual has been transferred to Farukolhu Isolation Facility, for tests and monitoring. • The individual was transferred to…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ޕްރެސް އިންފޯރމޭޝަން ޝީޓް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް 16 މާރިޗު 2020 ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި، ސްޕެއިން އިން ރާއްޖެ އައި އިތުރު ދިވެއްސެއް، ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ގެންގޮސް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. • އިއްޔެ ރާއްޖެއައި ޤަތަރު އެއަރވޭސް ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި ދިވެހި މީހާގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް “ނެގެޓިވް” ވެފައި.ސްޕެއިން އަށް ދަތުރުކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެއައި މި ދިވެހި މީހާގެ ފުށުން ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ފެނުމާއި…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޝެރަޓަން އައިލަންޑް ރިސޯޓު ނެގި 2 ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރަށްތަކުން މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން ވަނީ ނެގިފައި. ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށްފަހު، ފްލައިޓުން އައި 9 ބިދޭސިއަކު ވަނީ އެބަޔަކު ބުކިންގ ހެއްދާފައިވާ ތަންތަނަށް ފޮނުވާލެވިފައި. އެ ހުރިހާ ފަތުރުވެރިންވެސް 14 ދުވަހަށް ގޭގައި އެކަހެރިވުމަށް ވާނީ އެންގިފައި ކުރޫއިންގެ ތެރެއިން 2 ބިދޭސީއަކު ވަނީ ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީން ކުރެވިފައި. މިއަދު ރާއްޖެއައި ޤަތަރް އެއަރވޭސް އިން…

Updates as of 14:00

 Download press information Sheet   2 samples collected from Sheraton Island Resort have all tested NEGATIVE. As per protocol, temporary monitoring measures enacted on the islands have now been uplifted. 9 foreign close contacts identified and quarantined in their respective resorts. 2 foreign crew members are being transferred to Villivaru Quarantine Facility. 12 samples collected from…