ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް 15 މާރިޗު 2020 • ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި، ސްޕެއިން އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސެއް، ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ގެންގޮސް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. • އައިލެންޑް ސަފާރީ 1 އިން ކޯވިޑް19 އަށް ޓެސްޓްކުރި 2 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. • އަނަންތަރަ ދިގު ރިސޯޓުން ކޯވިޑް19 އަށް ޓެސްޓްކުރި ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިފަރާތަކީ މިވަގުތު ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. • އަނަންތަރާ…

Updates as of 22:00

Download Press Information Sheet   15th March 2020 As a precautionary measure, a COVID19 symptomatic Maldivian national, who returned from Spain, is being transferred to Farukolhufushi, for monitoring and testing. Sample taken from a 2 Individuals from Safari Vessel Island Safri 1 has tested POSTIVE for COVID19. The individual is currently in Farukolhu Isolation Facility.…

Updates as of 1430

Download Press information Sheet 15th March 2020 Sample taken from a 2 Individuals from Safari Vessel Island Safri 1 has tested POSTIVE for COVID19. The individual is currently in Farukolhu Isolation Facility. Sample taken from a foreign national from Ananthara Dhigu has tested POSTIVE for COVID19. The individual is currently in Farukolhu Isolation Facility. Contact…

ކޯވިޑް -19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް އަނަންތަރާ ދިގު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ނިންމާ، ހޯމް އައިސޮލޭޝަނަށް ލާންޖެހޭ ފަރާތްތައް މިހާރު ވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައި. އެހެންކަމުން މި ރިސޯޓުގެ މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެވިފައި. ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ވިލަމަންދޫ އައިލަންޑް ރިސޯޓުން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެރިސޯޓުގައި ވަނީ މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފައި. އަދި މީނާ އާއި ކޮންޓެކްޓްވި އެހެންފަރާތަކާ ދެމީހުން އެކަހެރި ކޮށް ބަހެއްޓުމަށް…