Updates as of 21:00

Download Press information Sheet  14th March 2020 • As a precautionary measure; Samples are being taken from a foreign national in Reethi Beach Resort who developed COVID19 like symptoms.The individual has been placed under home-isolation. The resort is currently under monitoring. • Restricting entry to all passengers whose travel originates from, transits through, or has…

ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތަކާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ބަންދުކުރުމަށް އެންގުން

ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތަކާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ބަންދުކުރުމަށް އެންގުން ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޯވިޑު-19) ބަލި އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 34 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ނިންމައިފީމެވެ. ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއި ކޮލެޖްތަކާއި އަދި ތަމްރީނުދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒެއް މިއަދުން ފެށިގެން 2 ހަފްތާއަށް ބަންދުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން…

ރިސޯޓުތަކުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން

ރިސޯޓުތަކުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޯވިޑު-19) ބަލި އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 34 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ނިންމައިފީމެވެ. ރިސޯޓުތަކުން ރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން ރިސޯޓުތަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން މިއަދުގެ 18:00 އިން ފެށިގެން…

މާލޭގައި (މާލެ،ހުޅުމާލެ،ވިލިމާލެ) ގެސްޓްހައުސްތަކާއި،ސިޓީހޮޓެލްތަކަށް ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ޗެކްއިން ވުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން

މާލޭގައި (މާލެ،ހުޅުމާލެ،ވިލިމާލެ) ގެސްޓްހައުސްތަކާއި،ސިޓީހޮޓެލްތަކަށް ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ޗެކްއިން ވުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޯވިޑު-19) ބަލި އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 34 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ނިންމައިފީމެވެ. މާލޭގައި (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ،)ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ސިޓީހޮޓެލްތަކަށް މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބިދޭސީ އެއްވެސް…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު

ޕްރެސް އިންފޮރމޭޝަން ޝީޓް ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް 14 މާރިޗު 2020 • ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފައި. • 14 މާރިޗު 2020، 00:00 އިން ފެށިގެން ދިވެހިން ފިޔަވައި ސްޕެއިންގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން އަދި ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ(Bavaria, North Rhine-Westphalia ) އާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ(…

Official Translation: Temporary Suspension of Tourist Check-ins to Guest Houses and City Hotels in Greater Male’ Area (Male’, Hulhumale’, Villimale’)

Download Official Translation: Temporary Suspension of Tourist Check-ins to Guest Houses and City Hotels in Greater Male’ Area  (Male’, Hulhumale’, Villimale’)   Pursuant to the powers vested by Section 34 of the Public Health Protection Act (7/2012), the Director General of the Public Health of the Maldives, hereby takes the following precautionary measure to mitigate…

Official Translation: Temporary Suspension of Activities in all Universities, Colleges and other Academic Institutions

Download Official Translation: Temporary Suspension of Activities in all Universities, Colleges and other Academic Institutions Pursuant to the powers vested by Section 34(c) of the Public Health Protection Act (7/2012), the Director General of the Public Health of the Maldives, hereby takes the following precautionary measure, to mitigate the spread of the Coronavirus (COVID-19) in…

Updates As of 15:00

Download press information Sheet 14th March 2020 10 individuals, identified through contract tracing, from Kuredu have been tested for COVID19: One foreign national from Kuredu Island Resort, has tested POSITIVE. Tests of 9 other individuals from the resort tested NEGATIVE. The positive case is being transferred to Farukolhufushi for isolation Two foreign nationals from a…