ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ޕްރެސް އިންފޯމޭޝަން ޝީޓް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓުން 2 ބިދޭސީއެއް އެ ރިސޯޓުގައި އައިސޮލޭޓްކޮށް މޮނީޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުން. ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ކުރިން މި ދެ މީހުންވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވާ މީހަކާއި “ކޮންޓެކްޓް” ވެފައި ޤާނޫނު ނަމްބަރު 7/2012 އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ވަޒީރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އާއްމު…

Updates As of 1900hrs

Download Press information Sheet 12th March 2020 Latest update of COVID-19 as of 1900hrs Confirm Cases: 8 Farukolhu Isolation Facility:9 Villivaru Quarantine: 16 In relation to COVID-19, by the discretionary powers vested in the Minister of Health by the Section 33 of the 7/2012 Public Health Act the Minister has declared a State of Public…

Updates on COVID-19 [0220 hrs]

Download Press Information Sheet 11 March 2020 • A Maldivian national who stayed in the same building as an individual positive for COVID19 has recently returned from Malaysia. Since returning from Malaysia, & upon displaying COVID19 like symptoms, the Maldivian is now being transferred to Farukolhu for monitoring & testing. • WHO has characterized COVID19…