Updates on COVID-19 [2100 hrs]

Download Press statement  10th March 2020 As a precautionary measure, one local who came into contact with the suspected COVID19 case in Kuramathi Island Resort, is being transferred to a Vilivaru quarantine facility for monitoring and testing. A foreign national in Kaafu One&Only Reethi Rah, who developed symptoms of COVID19, has been placed under quarantine…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

• ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް ރިސޯޓުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން، ކަރަންޓީނުކޮށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި، އިތުރަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި “ކޮންޓެކްޓް ޓަރޭސިންގެ” ހެދުމަށް އެރަށަށް އަރާ ފޭބުން ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައިއެވެ. • އއ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން، އޭނާ ފަރުކޮޅުފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުމާއި ޓެސްޓު…

Updates on COVID-19

Download Press information Sheet 10 March 2020 Five individuals quarantined in Kuredu island resort after exhibiting symptoms of COVID-19 are being transferred to Farukolhu fushi isolation facility for further monitoring and testing. As per protocol we have released two individuals, who arrived back from China, after a 14-day quarantine period. Results of samples taken to…