Updates on new cases

Download Press Information Sheet 09 March 2020 2 samples taken from two foreign nationals who were in isolation in Kuredu Island Resort have been tested positive for COVID19. During the contact tracing process related to the Italian tourist—who recently holidayed in Kuredu Island Resort & Spa in Lhaviyani Atoll, and tested positive for COVID-19 upon…

Updates on foreign nationals who tested positive for COVID-19

Download Press Information Sheet   09 March 2020 During the contact tracing process related to the Italian tourist—who recently holidayed in Kuredu Island Resort & Spa in Lhaviyani Atoll, and tested positive for COVID-19 upon return to Italy—authorities discovered that the tourist stayed in Maagiri Hotel (Malé) from 1-2 March 2020. 13 individuals who came…

ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިޒޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ޤައުމަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިޓަލީ ވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިޔާގެ ކޭސްއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ކޮންޓްރެކްޓް ޓްރޭސިންގ” މަސައްކަތުން، 1 އިން 2 މާރިޗު 2020 އަށް އެ ފަތުރުވެރިޔާ މާގިރި ހޮޓެލް (މާލެ) ގައި މަޑުކޮށްފައިވާކަން އެނގުމާއި ގުޅިގެން، އެ ފަތުރުވެރިޔާއާއި “ކޮންޓެކްޓް” ވެފައިވާކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ 13 މީހަކު މިހާރުވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އަދި، އެ ފަތުރުވެރިޔާ ޔުނިވަރސަލްގެ ޓިކެޓިންގ…

Samples of two foreign nationals tested positive for COVID-19

Donwload Press Information Sheet   9 March 2020 Samples of two foreign nationals staying in Bathala island was tested positive for COVID-19.   8 March 2020 An Italian national, who developed COVID-19 like symptoms while on holiday in Sandies Bathala island in North Ari Atoll is undergoing monitoring and testing. Temporary restrictive measures have been…

ކޯވިޑް-19 ބަލީގެ ޙާލަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް 9 މާރިޗު 2020 ސޭންޑީސް ބަތަލާ އައިލްންޑް ރިޒޯޓުން ކޯވިޑް 19 އަށް 2 މީހުން ޕޮސިޓިވް ފެފައިވޭ. 09 މާރިޗް 2020 ވަނަ ދުވަހު މެންދަމު 12:00 ފެށިގެން ބަންގަލަދޭޝްއިން މީހުން އައުން ވަގުތީގޮތުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައިއެވެ. 8 މާރިޗު 2020 ސޭންޑިސް ބަތަލާގައި އައިލެންޑް ރިޒޯޓް ގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދިޔަ އިޓަލީ ވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިޔެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ޢަލާމާތްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ތަޙުލީލުކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ…