ތާރީޙުސުރުޙީ
12/02/2021 - 21:36ވެކްސިން
22/12/2020 - 09:52ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނާއި ގުޅޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު (އިސްލާހު ކުރެވިފައި)
21/12/2020 - 15:35މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް: ސުވާލާއި ޖަވާބު
30/11/2020 - 08:27ފުރަބަންދަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
14/11/2020 - 21:58ފުރަބަންދަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
21/04/2020 - 00:47ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި އިތުރު 2 މީހެއް މާލެއިން ވަނީ ފެނިފައި
18/04/2020 - 16:37ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދިވެއްސެއްގެ (ކޭސް:27) ގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި.
18/04/2020 - 13:18ކޭސް 32 ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދިވެއްސެއްގެ (ކޭސް:30) ގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެވި ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި
18/04/2020 - 13:09ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދިވެއްސެއް (ކޭސް:28) ގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި
18/04/2020 - 13:04ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދިވެއްސެއް (ކޭސް:27) ގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި.
17/04/2020 - 16:30މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ހެދި ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފި
17/04/2020 - 13:46މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޯވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނި ހެދި ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި
17/04/2020 - 12:50ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދިވެއްސެއް (ކޭސް:23) ގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނި،ހެދިޓެސްޓް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
16/04/2020 - 01:25ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި 14 މީހަކު ހުޅުލޭ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން
15/04/2020 - 16:27ކޯވިޑް-19 އަށް މާލެއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅޭ
15/04/2020 - 10:26މާލެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވް
12/04/2020 - 23:50ކޯވިޑް19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
12/04/2020 - 12:48ކޯވިޑް 19 އަށް ދިވެއްސެއް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ. މީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 5 ވަނަ ދިވެހި މީހާ
01/04/2020 - 22:20ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
01/04/2020 - 16:23އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި
01/04/2020 - 13:55ކަަރަންޓީންްް ފެސިލިޓީއަށްް ގެންދިއުމަށްްޓަކައި ޕާރްސަލުް ބަލައިގަތުން
31/03/2020 - 15:12ކޯވިޑް 19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
31/03/2020 - 12:04ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި
30/03/2020 - 22:03ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
29/03/2020 - 22:40ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
29/03/2020 - 10:59ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި.
28/03/2020 - 11:12ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
27/03/2020 - 22:47ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
27/03/2020 - 22:18ދިވެހިރާއްޖޭއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސެއް ޕޮސިޓިވްވުން
27/03/2020 - 15:54ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި
26/03/2020 - 19:34ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
25/03/2020 - 23:03ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
24/03/2020 - 12:52ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
23/03/2020 - 23:01ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
22/03/2020 - 21:22ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
21/03/2020 - 22:08ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
20/03/2020 - 19:17ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
19/03/2020 - 22:31ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
19/03/2020 - 01:34ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
18/03/2020 - 22:05ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
17/03/2020 - 13:00ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
16/03/2020 - 21:37ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
16/03/2020 - 11:30ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
15/03/2020 - 22:22ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
15/03/2020 - 10:32ކޯވިޑް -19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
14/03/2020 - 15:52ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތަކާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ބަންދުކުރުމަށް އެންގުން
14/03/2020 - 15:51ރިސޯޓުތަކުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން
14/03/2020 - 15:46މާލޭގައި (މާލެ،ހުޅުމާލެ،ވިލިމާލެ) ގެސްޓްހައުސްތަކާއި،ސިޓީހޮޓެލްތަކަށް ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ޗެކްއިން ވުން ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން
14/03/2020 - 15:09ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
14/03/2020 - 02:29ކޯވިޑް 19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
13/03/2020 - 19:50ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
12/03/2020 - 19:32ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
11/03/2020 - 19:39ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަގުތީގޮތުން އަރާފޭބުން ހުއްޓުވި ތިން ރިސޯޓު ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ
11/03/2020 - 19:30ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
10/03/2020 - 19:28ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
09/03/2020 - 19:27ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
09/03/2020 - 01:58ކޯވިޑް-19 ބަލީގެ ޙާލަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
08/03/2020 - 19:24ކޯވިޑް-19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
07/03/2020 - 19:18ދިވެހިރާއްޖޭއިން ކޯވިޑް-19 ގެ ދެ މީހުން ކޮންފާރމްވުން