• ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ދި ސްޓޭންޑަރޑް ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު، ދި ރެޒިޑެންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް ދިގުރަށް، ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ އެޓޯލް ރިސޯޓު އަދި ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިއެވެ.މިރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ވަނީ ނެގިފައި.