ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް

  • ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ހޮލިޑޭ އައިލަންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް  ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެފައި.