ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް

  • ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެއިލިޓީ ގައި ހުރި ކޯވިޑް 19 އަށް ކުރިން “ޕޮސިޓިވް” ވެފައިވާ މީހަކު މިހާރުވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ މަތިން 14 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަންއަށްފަހު ސާމްޕަލް ދެފަހަރަށް ތަހުލީލު ކުރެވުނު އިރު ވަނީ މިބައްޔަށް “ނެގެޓިވް” ވެފައެވެ.
  • މާލެ ސިޓި ކައުންސިލް އަދި މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް ގުޅިގެން މާލެތެރެ ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ފައްޓާފައިއެވެ.
  • ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން، ވިލާތާއި މެދުއިރުމައްޗަށް ދަތުރުކޮށްފައި އައި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. އޭނާ ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސް އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް.