ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް

  • ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޗަވަލް ބްލަންކް ރަންދެލިން ނެގި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން ނެގިފައި.
  • ިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޕެރަޑައިސް އައިލަންޑް ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން ނެގިފައި.
  • މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން، ކުރެއްދޫއިން 32 ބިދޭސީން، 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.
  • އައިލެންޑް ސަފާރީ – 1 އިން ކޯވިޑް19 އަށް ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީއެއް، ޑީ.އެޗް-11 އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.