ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް
• ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އެކުއެޓަރ ސަފާރީ ގައި ހުރި ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
• ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެއުޅަދު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފައި.
• ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އއ. ބޮޑުފުޅަދޫއިން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
• ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ހޮޓެލް ރިއު އެޓޯލުން ނެގި ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާވެސް ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން ނެގިފައި.
• ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޕެރަޑައިސް އައިލަންޑް ރިސޯޓްގެ 2 ބިދޭސީއަކާއި 8 ދިވެއްސެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޭއެވެ.
• ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލިން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެވެ. ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެރިސޯޓުގައި ވަނީ މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފައެވެ.
• ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނެގި 2 ބިދޭސީންގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާވެސް ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން 18 މާރިޗް ގައި ނެގިފައި.
• ސެނަހިޔާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކުން މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އާއި ހަމައަށް، ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ނެގުނު ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ވަނީ ކޯވިޑް19 އަށް ނެގެޓިވް ވެފައި.
• ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން މައި ސްކައި ޔޮޓުން ނެގި 2 ބިދޭސީންގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާވެސް ނެގެޓިވް ވެފައި.
• ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އަނަންތަރާ ކިހަވަށް ރިސޯޓުން ނެގި ބިދޭސީގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރިސޯޓުގެ ވަނީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން 17 މާރިޗްގައި ނެގިފައި.
• ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އއ. މަތިވެރިން ނެގި 2 ބިދޭސީންގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރަށް ވަނީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން 18 މާރިޗްގައި ނެގިފައި
• ކޯވިޑް19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓުން ނެގި 2 ބިދޭސީންގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާވެސް ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ އެ ރިސޯޓުގެ ވަނީ މޮނިޓަރިންގްގެ ހާލަތުން ވަނީ 17 މާރިޗްގައި ނެގިފައި.