ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޕާރުސަލު ބަލައިގަތުން

 

 1. ޕާރުސަލު ބަލައިގަތުން

ޕާރުސަލު ބަލައިގަނެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގައެވެ.

 • ދުވަސް: ހޮނިހިރު، ހޯމަ، އަދި ބުދަ
 • ގަަޑިތައް: ހެނދުނު 09:00 – 11:00 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 02:00 – 04:00 އަށް
 • ބަލައިގަންނަ ތަން: ދަރުބާރުގެ (އަމީނީމަގު މެއިން އެންޓްރަންސް އިން ވަދެ ރަންނަބަޑޭރި މާލަމުގެ ބޭރުންވަންނަ ދޮރުމަތީގައި ގާއިމުކުރާ ޑެސްކުން)
 1. ޕާރުސަލު ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް
  • ޕާރުސަލު ގެންނަންވާނީ ބަންދު ނުކޮށް، ހަވާލުކުރާ ޑެސްކުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ބަންދުކުރާ ގޮތަށެވެ.
  • ޕާރުސަލު ބަލައިގަނެވޭނީ ހަމައެކަނި ފޮށި ނުވަތަ ފޮށިގަނޑުގައެވެ.
  • ޕާރުސަލު ބަލައިގަނެވޭނީ ޕާރުސަލު ހަވާލުކުރާ ޑެސްކުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ގައެވެ.
  • ޕާރުސަލުއެއްގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ.
 • ގާނޫން މަނާކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް.
 • ފްލައިޓުގައި އުފުލުން މަނާ ކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް (މީގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކެމިކަލް، އަދި ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.)
 • މަދުވެގެން 2 ދުވަސްތެރޭގައި ކުނިވާނެ ޒާތުގެ އެއްވެސް ކާއެއްޗެއް.
  • އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިޔާ އެއްޗެއް ޕާރުސަލު ގައި ފޮނުވާނަމަ، އެއެއްޗެއް ހުންނަންވާނީ، ލީކް ނުވާނެ ގޮތަކަށް ރަނގަޅަށް ސީލްކުރެވިފައެވެ.
  • ޕާރުސަލު ގެންނަ ފަރާތުން ޕާރުސަލު ހަވާލުކުރުމަށް އަންނައިރު ޕާރުސަލު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތުގެ ތިރީގައި މިވާ މައުލޫމާތު އެނގެންވާނެއެވެ. އަދި މިމައުލޫމާތު ހުނަންވާނީ ފޮނުވާ ޕާރުސަލުގައި ލިޔެވިފައެވެ.
 • ލިބެންވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަނަން
 • ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ރަށް
 • ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ރަށުގެ ރޫމް ނަންބަރު
 • ލިބެންވާ ފަރާތުގެ ފޯން ނަންބަރު
  • ޕާރުސަލު ހަވާލުކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތުން ޕާރުސަލު ހަވާކުރުމަށް އަންނައިރު ހަވާލުވާ ޑެސްކަށް އައި.ޑީ ކާޑުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.