ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އުވާލެވިފައި
އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012)ގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ހެލްތް މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 12 މާރިޗު 2020 އިންފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރެވި ވަނީ 13 މާރިޗު 2022 ގައި އުވާލެވިފައެވެ.
އަހަރެން ބޭނުމީ…
ކޯވިޑް-19ގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
01/01/2020 — 00:00 AM
00
ބަލި ޖެހުނު މީހުން
00
މަރުވި މީހުން
00
ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ
ވެކްސިންޖެހުމާ ބެހޭ އެއްމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު
01/01/2020 — 00:00 AM
00
ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުން
1
00
ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
2
00
ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
1
00
ބޫސްޓާރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
2
00
ދެވަނަ ބޫސްޓާރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުން
އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް
01/01/2020 — 00:00 AM
ފިޔަވަޅުތައް
 
 
 
 
އިތުރަށް ބަލާލުމަށް
ގައިޑްލައިންސް
 
 
 
 
އިތުރަށް ބަލާލުމަށް
ސާމްޕަލް ނަގާ ސެންޓަރުތައް
ފުލޫ ކްލިނިކްތައް